Miljöanpassade batterier

Miljö

Alla tänker inte på blybatterier som miljöanpassade, men vid en närmare anblick upptäcker man att blybatterier faktiskt lever ett i högsta grad miljöanpassat liv.

Tillverkning med grönt samvete
Miljöfrågorna har sedan länge stått i fokus vid tillverkning och hantering av blybatterier. Detta har varit särskilt viktigt eftersom blybatterier innehåller ämnen, i form av bly, bly-föreningar och svavelsyra, som om de släpps ut till omgivningen har negativ påverkan på miljön. Att minimera blybatteriernas miljöpåverkan är därför en naturlig och angelägen uppgift för oss som batteriproducenter.

De viktigaste åtgärderna har dels varit att så långt som möjligt begränsa utsläppen från fabrikerna i samband med tillverkningen, och dels att skapa ett effektivt system för insamling av förbrukade batterier. Genom återvinningen av batterier kan man utnyttja dem som råvaruresurs och samtidigt förhindra att de hamnar som skrot i naturen. Tillverkningen av blybatterier sker idag under strängt miljöansvar som bland annat kännetecknas av att:

  • Merparten av det bly som används i produktionen är återvunnet från gamla batterier.
  • Noggrann utsläppskontroll med en omfattande rening av luft och processvatten.

Emissionsnivåerna registreras kontinuerligt för att säkerställa att gränsvärden innehålls. Alla Exide Technologies fabriker arbetar efter miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Över 95 procent återvinning
Idag finns ett väl fungerande system för återvinning av blybatterier.

Återvinningsgraden är i Sverige så hög som c:a 95 %, vilket innebär att i stort sett alla förbrukade batterier går till återvinning. Det svenska systemet för insamling av startbatterier infördes 1988. På samma gång infördes också en miljöavgift på startbatterier.

Den 1 januari 2009 trädde ett nytt EU-direktiv i kraft, med påföljande producentansvar för producenter och importörer. Batteribranschen har samlats till att bilda ett gemensamt bolag för detta, BlyBatteriRetur i Sverige AB. Detta bolag är batteribranschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer.

Exide Technologies AB är anslutna till BlyBatteriRetur. Kostnaden för insamling inom BlyBatteriRetur kommer initialt att ligga i samma nivå som tidigare kostnad (miljöavgiften), men ambitionen är att efterhand klara detta till en kostnad som är betydligt lägre än den miljöavgift som hittills tagits ut.

För mer info kring hantering av skrotbatterier besök Blybatteriretur.